Mijn Certificatie

Algemeen

Arbokerndeskundigen zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Zo stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon SKO geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als Arbokerndeskudige (met de scope Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygienist, Arbeids- & Organisatiedeskundige) geeft u met dit certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken. De certificering legitimeert u om (onder andere) de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de arbeidsomstandigheden te toetsen en daarover te adviseren, waartoe bedrijven wettelijk zijn verplicht.

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • Vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
  • Compleet opgebouwd portfolio

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- & Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het aanvraagformulier waarderingsonderzoek. Het formulier dient u in te vullen, te waarmerken en met de gevraagde bewijsdocumenten per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

Opleidingsinstellingen

Toegelaten AH opleidingen

Toegelaten A&O opleidingen

Toegelaten HVK opleidingen

Links

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 juli 2022

Aanvraag

Prijs

Enkelvoudige certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 1.750,00

hercertificatie

€ 1.750,00

herexamen

€ 1.250,00

Dubbel certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 2.150,00

hercertificatie

€ 2.150,00

herexamen

€ 1.300,00

Drievoudige certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 3.200,00

hercertificatie

€ 3.200,00

herexamen

€ 2.000,00

 

Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing:

 Activiteit

Aantal dagdelen

 Prijs

 Eendaags

 1 of 2

 € 221,00

 Kort meerdaags

 3 t/m 10

 € 349,00

 Lang meerdaags

 >10

 € 472,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

AKD

Document informatie
Certificatiehandleiding aanvraag hercertificatie Arbokerndeskundige.
Document informatie
Certificatiehandleiding initiële aanvraag Arbokerndeskundige.
Document informatie
Het sjabloon certificatieovereenkomst voor elke aanvraag (her)certificatie AKD
Document informatie
Publicatie Staatscourant
Document informatie
Examenplan in PDF
Document informatie
het examenreglement voor het schema Arbokerndeskundige
Document informatie
Portfolio kandidaten en examenverslag examinatoren scope AenO
Document informatie
Portfolio kandidaten en examenverslag examinatoren scope AH
Document informatie
Portfolio kandidaten en examenverslag examinatoren scope HVK
Document informatie
Werkgeversverklaring VAO

Veelgestelde vragen

Kan uit de systeemtoets blijken dat de RI&E onvolledig is?

Zeker. In algemene zin kan het voorkomen dat er één of meer onderwerpen gemist zijn. Dat betekent dat een aanvulling op die onderwerpen nodig is.

Waarom moeten de grondoorzaken worden benoemd in de RI&E?

Hiermee wordt bereikt dat de RI&E-rapportage niet een symptomenlijst wordt, maar echt tot de kern van de problematiek doordringt en de achterliggende oorzaken benoemt van de aanwezige risico’s. In het plan van aanpak moeten vervolgens verbetervoorstellen benoemd worden om die grondoorzaken aan te pakken. Met alleen de symptoomaanpak is het immers dweilen met de kraan open. Nu is er gekozen voor een veel gedegener werkwijze gericht op structurele verbeteringen.

Hoe gaat de beoordeling bij het examen?

Bij formulier 1 is 100% score noodzakelijk en voor de scopetoets is de cesuur aangegeven op formulier 2.

Mag je bij indienen van de casus 3 RI&E toetsrapporten van hetzelfde bedrijf indienen?

Ja, dat mag.

Hoe oud mag de RI&E zijn bij een initiële aanvraag?

Er staat geen eis in de wet hierover.

Mag je bij meervoudige certificering dezelfde casus gebruiken?

Ja, als alle scopes maar afgedekt zijn. 

Is het mogelijk om voor 3 scopes certificering aan te vragen als er geen beroepsopleiding gevolgd is.

Ja, dat is mogelijk.

Als een eigen RI&E getoetst wordt moet er dan ook een toets- en adviesrapport worden opgesteld?

Ja, er moet altijd een toetsrapport opgesteld worden; bij een casus in het portfolio moet het een eigen toetsrapport zijn.

Soms is er bij het toetsen van een RI&E een toets-team; mag dat?

Ja, dat mag als duidelijk aangegeven wordt waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Andere leden van het toets-team kunnen hetzelfde toetsrapport gebruiken voor hun (her)certificatie.

Hoe meld ik mij aan voor certificering Arbokerndeskundige?

Om toegang te krijgen tot het certificatieproces meldt u zich aan bij:

https://www.mijncertificatie.nl/

In de menubalk staat Certificeringen: kies daar het certificatieschema Arbokerndeskundige.

Selecteer de juiste kwalificatie (scope)  A&O, AH of HVK. Druk dan op de knop Aanmelden.

Hoe meld ik mij aan voor certificering Arbokerndeskundige als ik al een certificaat Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist of Arbeids- en Organisatiedeskundige heb?

Eerst inloggen in uw account op Mijn Certificatie > dan kiezen voor aanmelden andere certificering > certificering Arbokerndeskundige en selecteer de betreffende kwalificatie (scope) A&O, AH of HVK.

Moet ik mij meteen op of na 1 juli 2022 laten hercertificeren?

Het is standaard beleid dat bij wijziging in een regeling de verworven rechten niet worden ingeperkt. Dat betekent dat als nieuwe certificatie-eisen vanaf een bepaalde datum in werking treden de op basis van het oude regeling verworven geldigheidsduur van het certificaat intact blijft. Het is echter tegelijkertijd wel zo dat men vanaf de datum van inwerkingtreding geacht wordt aan de nieuwe eisen te voldoen. Daarop wordt echter pas getoetst bij de eerstvolgende tussentijdse controle of hercertificatie. Bij klachten wordt eveneens beoordeeld tegen de nieuwe eisen. Met andere woorden na de datum van inwerkingtreding gelden de nieuwe certificatie eisen, maar de certificaathouders die nog een resterende geldigheidsduur op hun certificaat hebben hoeven zich dus niet spoorslags te onderwerpen aan een nieuw examen. Voor 1 januari 2025 moeten alle certificaathouders een mondeling examen ondergaan volgens de regeling Arbokerndeskundige. 

Wat is het onderscheid tussen initiële certificering en hercertificering?

Er is voor gekozen om geen onderscheid te maken. Het onderscheid is dat je bij hercertificering verslagen van de ICT bijeenkomsten en de werkervaring moet aantonen. Omdat het relatief veel tijd zou kosten tijdens een examen is er voor gekozen deze niet verder te beoordelen. Een Arbokerndeskundige kan voor de ICT juist een casus kiezen die niet zo goed is gegaan omdat hij er van wil leren. Voor de certificering kiest hij voor casussen die wel goed zijn gegaan, hij wil aantonen dat hij zijn taak goed kan uitvoeren.

Is er nog een werkervaringseis bij een initiële aanvraag?

Werkervaring bij de initiële aanvraag wordt aangetoond door de in het portfolio ingebrachte casus. Tijdens de tussentijdse controle wordt de werkervaring opgevraagd evenals bij de hercertificatie. 

Is er nog een eis met betrekking tot bij- en nascholingspunten?

Nee, er zijn meer eisen gesteld aan deelname van bijeenkomsten intercollegiale toetsing. Deze wijze van elkaar informeren, scherp houden en vakinhoudelijke informatie uitwisselen heeft in het verleden aangetoond heel goed te werken. Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen nog steeds bijdragen aan bijblijven in het vak, zeker bij nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en techniek. De Arbokerndeskundige kan nu zelf heel gericht bepalen welke activiteit hij wil volgen.

Is er een toelichting op het certificatieschema?

Ja er is een toelichting; vanaf pagina 17 van het certificatieschema Arbokerndeskundigen.

Hoe vul ik het portfolio in?

Het vullen van het portfolio wordt beschreven in het document “portfolio kandidaten” en de handleiding (her)certificatie AKD. Volg de werkwijze zoals die is aangegeven. Als het portfolio niet overzichtelijk is opgesteld (goed aangeven in het portfolio waar het betreffende item terug te vinden is in de RI&E) wordt het portfolio teruggestuurd naar de kandidaat.

Moeten bestaande RI&E instrumenten worden aangepast aan de eisen die in de systeemtoets worden gesteld?

Op zich lijkt dat niet logisch, aangezien de systeemtoets inhoudt dat gescreend wordt of de RI&E op alle wettelijke verlichtingen ingaat, zonder dat deze inhoudelijk worden getoetst op de kwalitatieve eisen daaraan. Een aspect van de systeemtoets is bijvoorbeeld of in de RI&E de geluidsblootstelling is opgenomen. In de scopetoets wordt nagegaan of  de juiste meetmethoden zijn toegepast en of daar op de juiste wijze conclusies op zijn gebaseerd.

Omdat zowel in de systeemtoets als in de scopetoets de wettelijke eisen als referentie dienen, bevatten deze geen nieuwe eisen aan de RI&E. Als bestaande RI&E instrumenten een goede invulling aan de wettelijke eisen bevatten, dan hoeven ze niet aangepast te worden.

Een branche RI&E is vaak beperkt. Als een RI&E wordt getoetst is de kans groot dat de branche RI&E niet volledig genoeg is, terwijl de klant denkt dat hij aan de eisen voldoet. Hoe gaan we daarmee om?

Een branche RI&E, waarvan de kwaliteit uiteenloopt, heeft tot doel de belangrijkste risico’s die binnen een branche voorkomen te beschrijven. Een afzonderlijke werkgever moet altijd wel nagaan of hij deze branche RI&E voor zijn eigen onderneming nog moet aanvullen of aanpassen. Werkgevers die gebruik maken van een branche RI&E waarbij werknemers in totaal niet meer dan 40 uur per week werken of die niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een bedrijfsarts en/of gecertificeerde arbokerndeskundigen (al dan niet via een gecertificeerde arbodienst).  Werkgevers die niet aan deze uitzonderingsvoorwaarden voldoen moeten hun RI&E wel laten toetsen en zich realiseren dat ook bij gebruik van een branche RI&E het altijd nodig blijft om na te gaan of deze aangepast moet worden aan de specifieke risico’s van hun eigen onderneming. Gecertificeerde arbokerndeskundigen kunnen werkgevers informeren over de strekking van deze wettelijke verplichtingen. Daarnaast valt op te merken dat vanuit het ministerie van SZW initiateven worden ondernomen om de kwaliteit van de branche RI&E’s te verhogen.

 

Kan een adviesrapport ook een verdiepend onderzoek betreffen op een aspect uit de scope?

Het is niet de bedoeling dat de Arbokerndeskundige in het kader van de RI&E-toetsing en advisering zelf een verdiepend onderzoek gaat uitvoeren. Dat kan een opdracht zijn van de werkgever, maar die hoort niet bij deze taak. Wel kan het een advies zijn dat nader of verdiepend onderzoek nodig is.

 

Is er één specifiek formulier voor de systeemtoets en één formulier voor de scopetoets?

Nee, het uitgangspunt is de taakbeschrijving. Het is niet zo dat taak 1 de systeemtoets is en taak 2 de scopetoets.  Formulier 1 volgt precies de taakbeschrijving. Daarmee is het duidelijk wat de Arbokerndeskundige moet doen om de taak goed uit te voeren. Soms is het bij een taak voldoende om te kijken: is het er? Soms (bij de risicofactoren) wordt gekeken of het goed is uitgevoerd.

De examenformulieren zijn gebaseerd op de eisen in het certificatieschema: de taakbeschrijving en de scopebeschrijving. Er is voor gekozen deze te volgen zodat elk aspect ook wordt aangetoond in het examen.

De term “toets- en adviesrapport” is verwarrend: advisering is integraal onderdeel van een toetsrapport. Waarom is voor deze term gekozen?

Voor deze term is bewust gekozen. Hij vloeit voort uit de twee taken van de Arbokerndeskundige:

  1. Toetsen van de RI&E aan de wettelijke eisen (met name betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit).
  2. Adviseren over de RI&E om te zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet en dat de maatregelen in het plan van aanpak de risico’s opheffen of zoveel mogelijk beperken.

Het toets- en adviesrapport is 1 document. Ook in het toets- en adviesrapport kan kennis van de betreffende scope noodzakelijk zijn.

Er staan veel elementen in de systeemtoets die niet in de Arbowet vastliggen als onderdeel van de RI&E. Waarom deze elementen toch toetsen?

De uitwerking van de taken

  1. Toetsen van de RI&E aan de wettelijke eisen (met name betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit).
  2. Adviseren over de RI&E om te zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet en dat de maatregelen in het plan van aanpak de risico’s opheffen of zoveel mogelijk beperken.

is gebaseerd op artikel 14, lid 1, onder a, van de Arbowet, artikel 2.14a, lid 1, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna Arbobesluit) en verder artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling (hierna Arboregeling).

Het is lastig om als toetser te zien wat als risico is gemist. Bijv. biologische agentia wordt in de RI&E niet genoemd als risico, maar het is wel een risico in dat bedrijf. Hoe komt dat in het examen aan de orde?

In de examinering zal aan bod komen of de toetser de volledigheid van de RI&E heeft getoetst en hoe hij dit heeft gedaan. Daarbij kan aan bod komen of hij gebruik heeft gemaakt van bestaande documentatie over de risico’s in een bepaalde branche of algemeen toegankelijke kennis over arborisico’s bij bepaalde beroepen.

Is werkplekbezoek altijd onderdeel van het toetsen?

Om een goed beeld te krijgen van de situatie is een werkplekbezoek wenselijk. Een alternatief kan soms zijn om foto’s of films van situaties te vragen. Als de arbokerndeskundige bepaalt dat het niet nodig is om een bedrijfsbezoek te brengen, moet hij aangeven welke middelen hij heeft ingezet om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de risico’s in het bedrijf. Hij moet onderbouwen waarom hij niet heeft gekozen voor een bedrijfsbezoek en waarom het alternatief tot een betrouwbare beoordeling kan leiden. In zijn toetsingsrapport geeft hij aan dat de reikwijdte van zijn toetsing is beperkt tot documentenonderzoek.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) stelt dat de RI&E niet volledig is zonder nadere inventarisaties. Dat leidt automatisch tot niet voldoen. Het aspect ‘is bepaald of nadere verdiepende RI&E’s en aanvullende metingen nodig zijn om de blootstelling aan bepaalde arbeidsbelastende factoren en de daarmee samenhangende risico’s vast te stellen’ is vrijblijvend. Kan het minder vrijblijvend worden geformuleerd?

Begrippen die in de praktijk vaak worden gebruikt, zoals verdiepende of nadere RI&E’s, hebben geen wettelijke basis. De wetgeving stelt dat de RI&E volledig, betrouwbaar en actueel moet zijn. Bij toetsing of in het kader van de handhaving door NLA kan blijken dat de RI&E van de werkgever niet aan alle wettelijke eisen voldoet. In dat geval zal het noodzakelijk zijn de RI&E zo spoedig mogelijk aan te passen en of aan te vullen. Bij de toetsing van en advisering over de RI&E door de arbokerndeskundige zal door de arbokerndeskundige(n) gewezen worden op eventuele tekortkomingen in de door de werkgever voorgelegde RI&E. Het kan ook zijn dat de arbokerndeskundige moet aangeven dat voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de onderdelen in de RI&E die buiten zijn scope vallen, de werkgever dat zou moeten laten toetsen door een arbokerndeskundihge met de juiste scope. Het is dan aan de werkgever om deze tekortkomingen op te lossen. Dat kan betekenen dat hij ook andere arbokerndeskundigen moet inschakelen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever ervoor te zorgen dat zijn RI&E aan alle wettelijke voorschriften voor de RI&E voldoet. De arbokerndeskundige toetst of dit het geval is. In het certificatieschema staan alle RIE-voorschriften inclusief de nadere of aanvullende RI&E voorschriften vermeld. Er is dus geen sprake van vrijblijvendheid.

Soms wordt er gesproken over de werkgever of de verantwoording van de werkgever. Waarom is dit?

De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de RI&E, ook al is deze opgesteld door een (interne/externe) Arbokerndeskundige. Uit de RI&E moet blijken of alle risico’s die gelden voor de organisatie zijn beschreven in de RI&E. Het kan zijn dat bepaalde risico’s niet van toepassing zijn voor deze specifieke organisatie, terwijl binnen vergelijkbare organisaties dat risico wel geldt. In dat geval moet in de RI&E wel zijn verantwoord waarom het risico niet van toepassing is. Het is in ieder geval een vraag of opmerking van de Arbokerndeskundige: waarom is dit risico niet beschreven? Er kan een goede reden voor zijn. De vraag kan worden gesteld tijdens het werkbezoek of aan de opsteller van de RI&E. Als je niemand kunt spreken, dan geef je in het toetsrapport de beperking aan van het onderzoek.

Ik heb niet van alle risico’s binnen mijn scope evenveel kennis. Net als veel mensen heb ik een aantal specialismen. Kan ik dan toch slagen?

In het certificatieschema staat dat de kandidaat is geslaagd voor het examen als na de beoordeling van het portfolio en na de beoordeling van het mondelinge examen alle hoofdrisico's als voldoende zijn beoordeeld én een aantal aangegeven deelrisico’s in de scope op een voldoende niveau aan bod is gekomen. Dat betekent dat niet alle risico’s binnen de scope met een 100% score beantwoord hoeven te worden. Voldoende niveau betekent dat de toepassing van de kennis van een deelrisico moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de RI&E, zoals volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit, maar ook dat in de beantwoording aangesloten moet worden bij de stand der techniek en wetenschap.

Hoe om te gaan met onderdelen waar wel vakkennis voor nodig is, maar waar de wetgeving onduidelijk of beperkt is, zoals ergonomie?

De RI&E verplichting is gebaseerd op arborisico’s en niet op kennisvakgebieden. Sommige belastende factoren komen aan bod in diverse opleidingen en zijn niet beperkt tot een enkel vakgebied. De arbeidsomstandighedenwetgeving gaat uit van de aanname dat met de drie arbokerndeskundigen de hele breedte van de arbeidsomstandighedenproblematiek bestreken kan worden. De nadere RI&E verplichtingen in de regelgeving geven aan waar dat in elk geval betrekking op moet hebben. Indien een gecertificeerde arbokerndeskundige van mening is dat hij over een specifiek risico onvoldoende kennis heeft, dient hij dat in zijn advies op te nemen en is het aan te raden om zo mogelijk de werkgever aan te geven bij welke deskundige hij de ontbrekende kennis kan betrekken.

 

Meerdere deskundigen inschakelen vanwege de scope kan leiden tot hogere kosten voor de werkgever. Is dit wenselijk?

Het nieuwe certificatieschema verandert niets in het aantal deskundigen die de werkgever nodig heeft. De variëteit in de risico’s in zijn onderneming is daarvoor bepalend. Dat was zo en blijft zo. Het schema zal er wel toe leiden dat de deskundigen moeten aangeven waar zij verstand van hebben en waar de werkgever beter een andere deskundige voor kan inschakelen. Als het mogelijk zou zijn om tot één deskundige te komen die alles kan weten, zouden er geen drie scopes nodig zijn.

Hoe diep gaat een scopetoetsexamen in op de inhoud? Bijvoorbeeld bij de toetsing van een RI&E gevaarlijke stoffen moet je verstand hebben van systemen als ecetoc tra , stoffenmanager, chemrade, etc.?

De certificerende instelling die verantwoordelijk is voor de examinering draagt er zorg voor dat het niveau van het mondelinge examen geharmoniseerd wordt tussen de examinatoren. Het is niet mogelijk om op deze vraag een kwantitatief antwoord te geven. Het niveau zal niet worden vastgesteld op dat van een superspecialist, maar dient anderzijds wel op een redelijk niveau te liggen. Over welke risico’s uit de scope vragen worden gesteld in het mondelinge examen, wordt bepaald door de examinatoren. De kandidaat heeft hierop geen invloed.

Hoe gaat de intercollegiale toetsing eruit zien?

In de ICT gaat het voor de onderhoudseis alleen over RI&E toets- en adviesrapporten. Dat een gecertificeerde persoon ook andere producten in de ICT wil bespreken is prima, maar dat heeft niets met de onderhoudseis te maken. De toets- en adviesrapporten die in de ICT zijn besproken hoeven niet te worden ingeleverd voor het portfolio. De kandidaat brengt een casus in bij de ICT omdat hij ervan wil leren.

Vanuit de CROW 400 worden er eisen gesteld aan de deskundigheid van de HVK-er (gecertificeerde veiligheidskundige), maar deze deskundigen stellen (in de regel) geen RI&E’s op. Hoe hiermee om te gaan?

De CROW 400 is geen verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW. SZW is verantwoordelijk voor een kwalificatieniveau ten behoeve van wettelijke verplichtingen. Als er vanuit andere domeinen wordt verwezen naar kwalificatieniveaus van SZW, dan mag dat uiteraard, maar is het niet de verantwoordelijkheid van SZW de problemen die daardoor bij derden ontstaan op te lossen.

 

Gaat het examen, naast de inhoud, ook in op de uitvoering van de RI&E-toets?

In het portfolio verantwoordt de kandidaat hoe hij tot zijn conclusies is gekomen. Tijdens het mondelinge examen kan daarop worden doorgevraagd.

 

Waarom komt de afstemming met en rapportage aan de OR niet terug in het examen?

In de taakbeschrijving staat ‘Zijn de inzichten van de werknemers meegenomen in de RI&E?’. Dat kunnen inzichten zijn van de OR en ook van andere werknemers. Dat wordt getoetst in het examen. Het toetsingsrapport wordt gestuurd aan de OR/PVT of andere belanghebbende medewerkers.

 

 

Contact