MijnCertificatie

Hobéon SKO beschikt over een Raad van Onpartijdigheid.

De Raad van Onpartijdigheid ziet toe op de onpartijdigheid van Kiwa Nederland, IBEX en Hobéon SKO met betrekking tot het certificatieproces op basis van de ISO/IEC 17024:2012.

Bij het uitvoeren van onderzoeken en het beslissen of een aanvrager voldoet aan de eisen van een norm of standaard mogen alleen de certificatie-eisen een rol spelen. Voor het opereren van de genoemde entiteiten is onpartijdigheid daarom cruciaal.

Omdat zowel Kiwa Nederland, IBEX als Hobéon SKO geaccrediteerd is voor ISO/IEC 17024:2012 worden zij gehouden aan de naleving van de van toepassing zijnde normen en desbetreffende gedragsregels. In de jaarlijkse interne en externe audits in het kader van de ISO-accreditatie vormt dit onderdeel van het onderzoek.

Naast andere maatregelen zijn al jaren meerdere interne en externe colleges van deskundigen ingesteld dat toezag op de onafhankelijkheid van opereren van Hobéon SKO. In 2018 is besloten om de focus van alle colleges te centreren en een Raad van Onpartijdigheid in te stellen voor Hobéon SKO. Na het samengaan van Hobéon SKO in Kiwa zijn ook Kiwa Nederland en IBEX vertegenwoordigd in de Raad voor Onpartijdigheid. In samenhang hiermee is de samenstelling van deze Raad geleidelijk aangepast.

De Raad van Onpartijdigheid opereert op basis van een Huishoudelijk Reglement. Zij heeft per definitie de vrijheid haar eigen werkzaamheden in te vullen. Zij beoordeelt de onpartijdigheid van Kiwa Nederland, IBEX en Hobéon SKO op basis van het beleid en de werkprocessen (certificatie-onderzoeken) en op basis van concrete cases. Die cases kunnen zowel door Kiwa Nederland, IBEX, Hobéon SKO als door de Raad zelf worden aangedragen. De Raad kan op grond hiervan een eigen onderzoek starten; zij heeft hiervoor niet de goedkeuring van een van de partijen nodig.

De Raad bestaat uit een aantal personen met elk een grote ervaring op het gebied van bestuur en governance, waaronder zeker ook onpartijdigheid. Elk van hen brengt daarbij, waar nodig, kennis in van een of meer specifieke maatschappelijke velden zoals onderwijs, veiligheid en industrie.