MijnCertificatie

Bezwaar melden

Hobéon SKO neemt besluiten over de aanvragen persoonscertificatie. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Het gaat hierbij om besluiten over aanvragen waarvan het certificatieschema een aanwijzing heeft van een ministerie.

Deze werkwijze beschrijft het ontvangen, afhandelen en nemen van de beslissing op bezwaar. Een effectieve werkwijze voor het afhandelen van een bezwaar is een bescherming tegen fouten, omissies en onredelijk gedrag van Hobéon SKO.

Het ingediende bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
a. Naam, adres en woonplaats indiener.
b. Een dagtekening.
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht of een kopie van dat besluit.
d. De gronden van het bezwaar.
e. Een ondertekening door indiener.
f. Het bezwaarschrift is in het Nederlands, of bevat een vertaling.

 

U kunt uw bezwaar schriftelijk naar Hobéon SKO sturen. Dit kan per e-mail of per post. 

Uw bezwaar per e-mail

U kunt uw e-mail verzenden naar: info@hobeon.com

Per post

U kunt uw brief adresseren aan:

Business Unit Manager Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag