MijnCertificatie

Nieuws inrichting Register Instelling Civiele Duikarbeid

07 december 2023

Op 5 december j.l. hebben NDC-CI en Hobéon SKO een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de twee instanties afgesproken hebben om op een andere manier de examens en certificering voor beroepen die werken onder overdruk te gaan organiseren.

 

Aanleiding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt momenteel een systeem van verplichte persoonscertificatie als instrument om de veiligheid en de gezondheid te beschermen van werknemers die onder overdruk werken. Medio 2024 zal dit systeem vervangen worden door een systeem van verplichte persoonsregistratie.

De beroepen van Duiker, Duikploegleider, Duikmedisch begeleider en Duikerarts zullen onder deze registratieverplichting gaan vallen. De verwachting is op dit moment dat op zijn vroegst op 1 juli 2024 deze registratieverplichting zal ingaan.

 

Samenwerkingsovereenkomst

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de inrichting van de Registratie Instelling (RI) voor de civiele duiksector. Organisaties zoals SWOD, NADO en NVB zijn hierbij betrokken geweest. Allerlei mogelijkheden zijn hierbij onderzocht.

Uiteindelijk heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om de RI dicht bij de duiksector in te gaan richten. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen NDC-CI en Hobéon SKO, die op 5 december 2023 is getekend in aanwezigheid van betrokkenen vanuit de sector.

Afgesproken is dat bij aanvang van het registratiestelsel NDC-CI als registratie-instelling verder zal gaan onder de nieuwe naam NDC-RI, en dat Hobéon SKO alle examens zal gaan verzorgen. Waar zij onder het huidige stelsel met elkaar concurreerden is dat in de toekomstige opzet verleden tijd. Met deze ontwikkeling wordt kwaliteit en deskundigheid behouden voor en door de duiksector en kan er doelmatiger gewerkt worden. Dit is voor de duiksector goed nieuws.

 

De komende periode wordt benut om beide organisaties praktisch in te richten, zodat alles in gereedheid is voor de start van het registratiestelsel. Hierover volgt in de loop van 2024 nog nadere informatie.

 

Leo Lagarde, Voorzitter NDC-CI : “Na vele bijeenkomsten zijn we tot een gezonde samenwerking gekomen. Een samenwerking waarbij efficiëntie het sleutelwoord is. Deze samenwerking gaat resulteren in een eenduidige structuur, waarbij kennis gedeeld wordt en een gezamenlijk doel nagestreefd wordt.”

 

Bob Schakenbos, Business Unit Manager Hobéon & Hobéon SKO: “Wij zijn zeer content met dit resultaat. Een groot compliment naar alle betrokkene van de diverse partijen die veel tijd en energie gestoken hebben in dit ‘project’. Een uitkomst waar de gehele duiksector beter van wordt.”