MijnCertificatie

Verklaring Duikmedische keuring niet-EU

20 juli 2022

Aanleiding

Van belang in het kader van dit nieuwsbericht is het document inzake gezondheid (dus het gaat nadrukkelijk niet over erkenning van beroepskwalificaties) ook wel de duikmedische goedkeuring genoemd. De laatste maanden is de duikmedische goedkeuring door SWOD aanhangig gemaakt bij SZW. De aanleiding om dit bespreekbaar te maken was met name gelegen in de Brexit en daarmee de eindigheid van de wederzijdse erkenning sinds 2006 van elkaars duikmedische goedkeuringen.  De Nederlandse en de internationale duikindustrie zijn nauw verbonden ten aanzien van duikarbeid. Het is meer dan wenselijk om een kader voor mogelijke wederzijdse erkenning van duikmedische goedkeuringen voor niet-EU duikers te geven. De prioriteit hierbij was om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven ten aanzien van de VK duikmedische goedkeuringen, teneinde de wederzijdse erkenning weer te herstellen. De Nederlandse duikmedische goedkeuringen worden immers nog steeds erkend in Verenigd Koninkrijk.

 

Duikmedische keuringsbewijzen niet-EU

Recent hebben wij van het ministerie van SZW bericht ontvangen dat er een basis is voor erkenning van duikmedische goedkeuringen voor niet-EU duikers. Uitgangspunt zijn alle Nederlandse voorschriften inzake duikmedische keuringen. Randvoorwaardelijk hierbij is dat SWOD van mening is dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft de projectgroep duikmedische zaken (PG DZ) van SWOD gevraagd om eerst een uitspraak te doen over de gelijkwaardigheid van VK duikmedische goedkeuringen en vervolgens het CCvD middels een opbouwend proces te adviseren over eventuele gelijkwaardigheid van andere niet-EU duikmedische goedkeuringen. Op de website van SWOD zullen wij hiertoe een levende lijst bijhouden van gelijkwaardige duikmedische goedkeuringen onder het tabblad documenten(http://www.werkenonderoverdruk.nl/documenten ). De eisen aan duikmedische goedkeuring kunnen in de tijd immers zowel in Nederland veranderen als in betrokken niet-EU landen.

 

Duikmedisch goedkeuring Verenigd Koninkrijk-gelijkwaardig

Het CCvD heeft op voorspraak van de PG DZ besloten dat duikmedische goedkeuring uit Verenigd Koninkrijk gelijkwaardig is. Ten eerste omdat de richtlijn voor keuringen voor een Nederlands duikmedisch keuringsbewijs sinds vorig jaar eveneens gebaseerd is op de HSE MA1. Ten tweede heeft het Verenigd Koninkrijk evenals Nederland een register van erkend duikerartsen die conform deze richtlijn keuren, waarmee de kwaliteit en de inhoud van deze keuringen geborgd zijn.

 

 

 

News item diving medical certificate non-EU

 

Inducement

Of interest in the context of this news item is the document on health (so it is emphatically not about recognition of professional qualifications) also called the diving medical approval. In recent months, the diving medical approval of SWOD has been submitted to the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW).  The reason to make this negotiable was mainly due to Brexit and thus the finiteness of the mutual recognition since 2006 of each other's diving medical approval.  The Dutch and the international diving industry are closely linked to diving work.  It is therefore more than desirable to provide a framework for possible mutual recognition of diving medical approval for non-EU divers.  The priority was to clarify as soon as possible the UK diving medical approval in order to restore mutual recognition.  The Dutch medical approvals are still recognized in United Kingdom.

 

Diving medical certificates non-EU

We have recently received a message from SZW that there is a basis for recognition of diving medical approval for non-EU divers. The starting point is all Dutch diving medical regulations regarding diving medical examinations.  A precondition here is that SWOD is of the opinion that there is equivalence.  The Central Board of Experts (CCvD) of SWOD has asked the Diving Medical Affairs (DMZ) project group to first make a ruling on the equivalence of UK diving medical approval and then to advise the CCvD by means of an growing process on possible equivalence of other non-EU diving medical approval.  On the SWOD website we will keep a living list of equivalent diving medical approval under the tab documents (http://www.werkenonderoverdruk.nl/documenten ).  After all, the requirements for diving medical approval can change over time both in the Netherlands and in the non-EU countries involved.

 

Diving medical approval United Kingdom-equivalent

The CCvD has decided, on the intercession of the DMZ, that diving medical approval from United Kingdom is equivalent.  Firstly, because since last year the guideline for inspection for a Dutch diving medical inspection certificate has also been based on the HSE MA1. Secondly, United Kingdom, like the Netherlands, has a register of recognized diver doctors who inspect in accordance with this directive, which guarantees the quality and content of these inspections.